ระเบียบการให้บริการทรัพยากรในห้องสมุด Eco-library

พิมพ์ PDF

ระเบียบการให้บริการทรัพยากรในห้องสมุด Eco-library

     ห้องสมุด  Eco-library เปิดให้บริการเป็นสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ สำหรับสมาชิกจะสามารถยืมทรัพยากรได้ตามระเบียบที่กำหนด ดังนี้


การยืม-คืนทรัพยากร

หนังสือที่ต้องยืมผ่านระบบ (หนังสือทุกแถบสี ยกเว้นแถบสีน้ำตาล)

1. สมาชิกทุกประเภทยืมหนังสือได้ไม่เกิน 3 เล่ม ยืมได้ไม่เกิน 7 วัน

2. ยืมต่อได้ครั้งละ 7 วัน

3. กรณีคืนเกินกำหนดคิดค่าปรับวันละ 5 บาทต่อเล่ม

4. กรณีค้างค่าปรับเกิน 50 บาท ตัดสิทธิ์การยืม

หนังสือที่ไม่ต้องยืมผ่านระบบ (หนังสือแถบสีน้ำตาล)

1. ผู้ใช้บริการ Eco-Library ทุกคน (ทั้งที่มีบัตรและไม่มีบัตรสมาชิก) ยืมหนังสือได้จำนวน

พอประมาณแก่การอ่าน

2. ยืมโดยจดชื่อหนังสือและชื่อผู้ยืมในสมุดยืม

3. ไม่ต้องใช้บัตรสมาชิก แต่ใช้สัจจะการยืม กำหนดเวลาคืนและเซ็นคืนด้วยตนเอง

วิธีการยืม

     การยืมหนังสือในห้องสมุด Eco-library ทำได้ 2 วิธีคือ การยืมผ่านเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ให้บริการห้อง Eco-library และการยืมด้วยตนเองโดยใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ และสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ระบบ

ห้องสมุดจินดามณี  Eco-library (http://jindamanee.lib.ku.ac.th/) ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยใช้เลขบาร์โค้ดของบัตรสมาชิก

วิธีการคืน

     การคืนหนังสือในห้องสมุด  Eco-library ผู้ใช้บริการสามารถคืนผ่านเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ให้บริการห้อง Eco library หรือคืนผ่านตู้รับคืนหนังสือหน้าอาคารเทพรัตนวิทยาโชติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการเคลียร์ข้อมูลให้ 2 รอบ (เช้า/บ่าย) และในกรณีคืนเกินกำหนดและมีค่าปรับ สามารถชำระค่าปรับกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที

คุณอยู่ที่:   หน้าแรกระเบียบการ